מאמרים מקצועיים - ארנונה לעסקים

אגרות בניה והיטל פיתוח

שיטה לקבלת פטור מוחלט מארנונה ל- 3 שנים!

במצב בו קיים נכס הרוס ולא ראוי לשימוש, ניתן לקבל פטור מלא מתשלום ארנונה לשלוש שנים.

זוהי לשון סע' 330 לחוק:

"נהרס בניין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה או שניזק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו, ימסור המחזיק לעירייה הודעה בכתב על כך ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוס או ניזוק…עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים שממועד מסירת ההודעה".

ישנם מספר תנאים מצטברים שיש לעמוד בהם בכדי לזכות בפטור המיוחל.

קרא עוד »
הפחתת אגרות בניה

מהי העילה הכי חזקה להפחתת ארנונה? – עו"ד מיכאל סג"ל מסביר

השיטה המשמעותית ביותר להפחתת ארנונה – בדיקת/שינוי סיווג.

לכל נכס יש סיווג, לכל נכס יש הגדרה של התעריף שהוא אמור להיות מחויב בגינו והתעריף הזה נקבע על פי שימוש בפועל.

לדוגמה, אם מדובר במפעל לייצור צמיגים, הוא אמור להיות מסווג בסיווג תעשייה. אם מדובר בבית מלאכה לתיקון נעליים, הוא יחויב בסיווג מלאכה. אם יש משרדים הם יחוייבו בתעריף משרדים וכן הלאה.

איך נקבע סיווג נכס הלכה למעשה?

קרא עוד »
הפחתת ארנונה לעסקים

שיטה נוספת להפחתת ארנונה – עו"ד מיכאל סג"ל מסביר

ארנונה מחושבת בצורה מאוד פשוטה:

"שטח הנכס" כפול "תעריף לכל מ"ר" – המכפלה של שניהם יוצרת בעצם את החיוב השנתי.

אבל למען האמת, זה לא כל כך פשוט, וכפי שנציג כאן, הנתונים של "שטח" ו"תעריף" מצריכים בדיקה דקדקנית ועשויים להתפרש במספר אופנים.

וכל שינוי קטן במשוואה הזאת יכול להביא להפחתה של עשרות אחוזים בחיוב הארנונה!

קרא עוד »
ארנונה לעסקים

ארנונה לעסקים – ארנונה בלתי חוקית

איך להמנע מתשלום ארנונה בלתי חוקית תעריפי ארנונה לכל מ"ר בנכס, נקבעים על פי שלושה פרמטרים: 1.                   מיקום. 2.                   שימוש. 3.                   סיווג. קביעת תעריפי הארנונה

קרא עוד »