מה הקשר בין חיוב הארנונה לבין היטל ביוב בנכס תעשייתי וממה צריך להזהר…

כיצד יש לחשב היטל ביוב לנכס תעשייתי – האם הסיווג עפ"י חיוב הארנונה רלבנטי גם לצורך קביעת ההיטל?

ההחלטה כיצד לסווג את המבנים שיחויבו בהיטל ביוב מסורה לרשות המקומית, והיא מוצאת את ביטויה באופן שבו מגדירה כל רשות מקומית את הדבר בחוקי העזר שלה.

לסיווג הנכס קיימת חשיבות מכרעת הן לעניין גובה התעריף אשר יחול עליו והן לשאלה האם יחויב על פי שיטת מדידה של נפח (סמ"ק), כפי שמקובל בנכס המשמש לתעשייה או על פי שיטת מדידה של שטח (מ"ר), כפי שמקובל בנכס המשמש למגורים.

ואולם, לא אחת המונח "תעשיה" לא פורש בחוק העזר ויש לצקת בו תוכן באופן עצמאי, להפעיל שיקול דעת ולהיות 'יצירתי'…

בפסיקה נקבע כי מלאכת הפרשנות של דבר חקיקה מורכבת משני שלבים:

1.         נקודת המוצא היא לשון החוק.
2.         תכלית החקיקה.

בהתאם לכך, מההיבט הלשוני, ניתן ללמוד מן הפסיקה הרבה הקיימת בפרשנות המונח "תעשייה" ככל הנוגע לדיני הארנונה.
ואולם, ככל הנוגע לתכלית החקיקה ברור כי תכלית זו בדיני הארנונה היא "הפוכה" מזו שבהיטלי פיתוח, ובהם היטל ביוב.
בדיני הארנונה התכלית היא להפחית בארנונה שמוטלת על מפעלי תעשייה ועל עסקים של פעילות "יצרנית" ועל כן שואפים הנישומים לכלול את עסקם בגדר "תעשייה", לצורך החיוב בארנונה.
לעומת זאת, בהיטלי פיתוח מחוייבים עסקי "תעשייה", על פי נפח ולא על פי שטח, ומן הסתם הנישומים נמנעים מלבוא בגדר "תעשייה", לצורך החיוב בהיטלי הפיתוח.

על אף שגם ארנונה וגם היטל פיתוח הינם "מיסים עירוניים", הרי שתכלית החקיקה ההפוכה בין דיני הארנונה לבין דיני היטלי הפיתוח, מחייבת זהירות בהסתמכות על האופן שבו פורש המונח "תעשייה" בפסיקה מתחום דיני הארנונה, בבואנו לפרש מונח זה בחיקוק שעוסק בהיטל ביוב.

בעלי עסק? מחזיקים בנכס? על מנת להפסיק לשלם ארנונה ומיסים עירונים מיותרים, הנכם מוזמנים לפנות לחברתנו, לשם בחינת החיובים המוטלים עליכם.

יחדיו נוכל להגיע למסקנה אופרטיבית באשר לטיפול הרצוי.
לתשומת ליבכם, הזמן להגשת ערעור מוגבל – חיוב שלא יוגש עליו ערעור במועד עלול להפוך לחלוט וסופי – פנו אלינו בהקדם.
ניתן גם ליצור עימנו קשר בטל': 6243770– 03.